آزمایشگاه خاک شناسی

در این آزمایشگاه کلیه آنالیزهای مربوطه به آزمایش خاک کشاورزی عناصر ماکرو میکرو و بور و کلیه عناصر غذایی قابل جذب گیاه همچنین میزان شوری و پی اچ و اهک و نوع بافت خاک اندازه گرفته می شو د.توصیه کودی نیز بر مبنای ان صورت می پذیرد

ازمایشگاه خاکشناسی :
ازمایشگاه خاک و اب
ازمایشگاه تغذیه :
توصیه کودی
ازمایشگاه خاک :
ازمایشگاه خاک کشاورزی

توضیحات خدمت

در این آزمایشگاه کلیه آنالیزهای مربوطه به آزمایش  خاک کشاورزی  عناصر ماکرو میکرو و بور و کلیه عناصر غذایی قابل جذب گیاه  همچنین   میزان شوری و پی اچ و اهک و نوع بافت خاک   اندازه گرفته می شود   بر اساس   انالیز توصیه کودی کامل و برنامه غذایی متناسب با هر نوع گیاه و درخت و نهال ارایه میگردد در این برنامه کودی   مقدار کود و نوع کود و زمان  کود دهی   ارایه خواهد شد. همچنین  انالیزهای    زیست محیطی نیز   از قبیل انیونها و کاتیونها و فلزات سنگین و بار میکروبی و تخم انگل و باکتریها و نماتد ها  و دترجنت و چربی  و فسفات و  غیره  در خاک و پسماند نیز اندازه گیری  می شود.

خاک بهین آزما
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آزمایش خاک، آزمایش کود شیمیایی، ازمایشگاه گیاه پزشکی، آزمایشگاه فیزیو لوزی گیاهی، آزمایشگاه اب و پساب، ازمایشگاه قرنطینه گیاه پزشکی، شیمی معدنی، خو.راک دام وطیور و ابزیان، ازمایشگاه کمپوست ، ازمایشگاه ورمی کمپوست، ازمایشگاه ثبت کودی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-65539600