روشهای نمونه برداری از برگ

نمونه بردارس صحیح از بر گ و گیاه درستی نتایج ازمون را تضمین خواهد کرد.

نمونه برداری گیاه :
نمونه برداری برگ

توضیحات خدمت

طریقه نمونه برداری از برگ:

 الف : زمان نمونه برداری برگ :

مقدار عناصر یا سن برگ هم در طول فصل وهم در طول شاخه تغییرمی کند برای مقایسه نمونه برگ برداشته شده بااستاندارد باید سن فیزیولوژیکی آنها درنظر گرفته شود . نمونه برگها باید حدود 70روز بعد از ریزش گلبرگها ، زمانی که مقدارعنصر در برگها ثابت می ماند ،  جمع آوری شود . اگر برگها زودتر نمونه برداری شوند مقدار پتاسیم وازت آنها بالاوکلسیم پایین رانشان خواهدداد برعکس اگر برگها دیرتر نمونه برداری شوند مقدارپتاسیم وازت کمتر وکلسیم بیشتری را نشان خواهندداد .

 ب : روش نمونه برداری برگ :

برگهایی که روی شاخه های داخل گیاه که همیشه در سایه قراردارندویا برگ های روی اسپارها از نظر مواد غذایی باشاخه های معمولی متفاوت میباشد از چنین شاخه هایی نباید نمونه برداری شود . نمونه ها باید دارای 50 برگ کاملاً رشد کرده وتکامل یافته جمع آوری شده از چندین درخت باشد. این درختان به صورت تصادفی یااز یک الگوی از پیش تعیین شده انتخاب می شوند . از یک شاخه انتهایی نباید بیشتر از دوبرگ  نمونه برداری شود. دردرختان جوان وپا کوتاه ارتفاع شاخه های مورد نمونه گیری باید نماینده اکثر شاخه و برگها باشد . برگهای ارقام مختلف در ترکیب عناصر غذایی ممکن است متفاوت باشند. بنابراین بایستی از ارقام غالب باغ نمونه برداری شود . هرگز برگ های ارقام مختلف را باهم مخلوط نکنید . اگر مطالعه خیلی دقیقی لازم است باید ارقام بطور جداگانه نمونه برداری شوند .از درختانی نمونه برداری شوند که از نظر شرایط عمومی باغ ، قدرت رویش ، مقدار محصول و هرس یکنواخت هستند . از جاهایی که شرایط خاکی و قدرت رویشی یکسان ندارند نمونه گیری نشود . اگر اطلات خیلی دقیقی لازم است ، از این مناطق جداگانه نمونه برداری شود . نمونه برگهای درختان مسن و جوان را مخلوط نکنید . آنهایی که قدرت رشد بالایی داشته ویا محصول زیادی دارند مقدار عناصرشان نیز متفاوت خواهد بود . در هنگام نمونه برداری از فاکتورهایی مثل طول و ضخامت شاخه های انتهایی واندازه نسبی ، ظاهر برگها ، وجود بیماری یا حشرات ، علائم کمبود ، مقدار محصول ، شدت هرس وجمعیت علفهای هرز نیز یادداشت برداری شود . این علائم در تفسیر نتایج برگ میتواند مفید باشد . نمونه برداری برگ از درختان میوه معمولاً از شاخه های غیر بارده و از دور تادور درخت تهیه می گردد.

با توجه به اینکه نمونه برداری از میوه و تجزیه آن ، وقت وهزینه فراوان نیاز داردلذا باید در این مرحله دقت کافی به عمل آید . تعداد درختی که برای نمونه برداری انتخاب می شود به عواملی مثل وضعیت عمومی درختان ، یکنواختی خاک و هدف نمونه برداری بستگی دارد .

برای نمونه برداری صحیح از برگ رعایت نکات زیر ضروری است :

  • یک نمونه ساده نباید نمایا نگر وسعت بیش از یک هکتار باشد . در بعضی اوقات می توان یک نمونه مرکب از پنج درخت ناسالم و یک نمونه مرکب از پنج درخت سالم را تهیه و با هم مقایسه نمود .
  • هر نمونه بایستی شامل یک رقم وترجیحاً فقط روی یک نوع پایه باشد .
  • اگر قراراست نمونه برداری مجدد صورت گیرد محل نمونه برداری شده را مشخص نماییید .
  • کلیه برگ ها از پیرامون واز ارتفاع میانی درخت برداشته شود 0 اگر نمونه مرکب گرفته می شود از هر درخت حداقل 10 برگ لازم است واز هر شاخه دو برگ انتخاب شود .
  • برگ های نمونه برداری شده باید عاری از آفت زدگی یا صدمات مکا نیکی باشد .
  • برگ های میانی شاخه های انتهایی رشد یافته فصل جاری به همراه دمبرگ بهترین نمونه های گیاهی هستند .
خاک بهین آزما
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آزمایش خاک، آزمایش کود شیمیایی، ازمایشگاه گیاه پزشکی، آزمایشگاه فیزیو لوزی گیاهی، آزمایشگاه اب و پساب، ازمایشگاه قرنطینه گیاه پزشکی، شیمی معدنی، خو.راک دام وطیور و ابزیان، ازمایشگاه کمپوست ، ازمایشگاه ورمی کمپوست، ازمایشگاه ثبت کودی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-65539600